Điều kiện để thành lập ngân hàng thương mại

Bạn đang mong muốn thành lập ngân hàng thương mại nhưng không nắm rõ các quy định cũng như điều kiện thành lập? Bài viết này của TASCO sẽ thông tin cụ thể đến quý doanh nhân điều kiện để thành lập ngân hàng thương mại.

1. Ngân hàng thương mại là gì?

     Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp và là một đơn vị kinh tế

     Ngân hàng thương mại là ngân hàng kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận.

     Ngân hàng thương mại hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng để cấp tín dụng và thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán. Với tư cách là tổ chức kinh doanh, hoạt động của ngân hàng thương mại dựa trên cơ sở chế độ hạch toán kinh tế, nhằm mục tiêu lợi nhuận.

     Ngân hàng thương mại được pháp luật cho phép thực hiện rộng rãi các loại nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng, như: nhận tiền gửi có kì hạn, không kì hạn; thực hiện nghiệp vụ chiết khấu; dịch vụ thanh toán; huy động vốn bằng cách phát hành chứng chỉ nhận nợ...

2. Điều kiện để thành lập ngân hàng thương mại:

     ✔ Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định là 3.000 tỷ đồng.

     ✔ Phải có tối thiểu 100 cổ đông tham gia góp vốn thành lập ngân hàng,

     ✔ Cổ đông sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

     ✔ Có Điều lệ phù hợp với quy định.

     ✔ Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

     ✔ Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

           Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng

           Có đạo đức nghề nghiệp

           Là cá nhân sở hữu hoặc người được ủy quyền đại diện sở hữu ít nhất 5% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, trừ trường hợp là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên độc lập của Hội đồng quản trị hoặc có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc có ít nhất 03 năm là người quản lý của tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trong ngành bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kiểm toán hoặc kế toán.

     ✔ Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

           Không phải là người đang làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó hoặc đã làm việc cho chính tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng đó trong 03 năm liền kề trước đó

           Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định

           Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc công ty con của tổ chức tín dụng;

           Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tổ chức tín dụng;

           Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 năm liền kề trước đó.

     ✔ Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

           Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng

           Có đạo đức nghề nghiệp;

           Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, kế toán hoặc kiểm toán; nhiệm

           Không phải là người có liên quan của người quản lý tổ chức tín dụng

           Thành viên Ban kiểm soát chuyên trách phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm

     ✔ Tổng giám đốc (Giám đốc) phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

           Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng

           Có đạo đức nghề nghiệp;

           Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật

           Có ít nhất 05 năm làm người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm làm

     ✔ Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

           Có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với từng loại hình tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật hoặc có ít nhất 10 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán hoặc kiểm toán;

           Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

     ✔ Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc công ty con và các chức danh tương đương phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

           Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng; đối với Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật các tổ chức tín dụng

           Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; hoặc có bằng đại học trở lên ngoài các ngành, lĩnh vực nêu trên và có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;

           Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm.

     ✔ Điều kiện đối với cổ đông sáng lập:

          ▶ Mang quốc tịch Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

          ▶ Không thuộc những đối tượng bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp

          ▶ Có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần; không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn

          ▶ Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật

          ▶ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn góp

          ▶ Cam kết hỗ trợ ngân hàng thương mại cổ phần về tài chính để giải quyết khó khăn trong trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần khó khăn về vốn hoặc khả năng thanh khoản

          ▶ Không phải là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác

          ▶ Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức;

          ▶ Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần, trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số cổ phần của các cổ đông sáng lập.

3. Thủ tục thành lập ngân hàng thương mại:

3.1. Nơi cấp giấy phép kinh doanh:

       Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

      ▶ Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

3.2. Quy trình thực hiện thủ tục thành lập ngân hàng thương mại:

         👉 Bước 1: Tư vấn cho quý doanh nhân về các quy định thành lập công ty

         👉 Bước 2: Soạn thảo hồ sơ và đưa cho quý doanh nhân ký.

         👉 Bước 3: TASCO sẽ thay quý doanh nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả.

         👉 Bước 4: Giao giấy chứng nhận đăng ký tận tay cho quý doanh nhân.

         👉 Bước 5: Tư vấn sau thành lập.

3.3. Hồ sơ thực hiện bao gồm:

      ➥ Dự thảo Điều lệ;

      ➥ Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại do các cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập ký;

      ➥ Đề án thành lập ngân hàng thương mại

      ➥ Giấy ủy quyền (nếu người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật);

      ➥ Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên/cổ đông (không quá 6 tháng);

      ➥ Danh sách thành viên/cổ đông (loại hình công ty TNHH 2TV trở lên và công ty cổ phần).

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Dịch vụ thành lập công ty

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

TASCO – ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO     

              TASCO - TRAO NIỀM TIN - NHẬN GIÁ TRỊ


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng