Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp khá quen thuộc ở Việt Nam. Công ty cổ phần với những đặc điểm riêng biệt và cách thức tổ chức hệ thống công ty mang lại nhiều lợi thế, do đó loại hình này ngày càng được ưa chuộng và phát triển. Bài viết này của TASCO sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ hơn về cơ cấu tổ chức công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là gì?

     Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, được thành lập theo trình tự thủ tục chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

     Công ty cổ phần phải có số lượng cổ đông tối thiểu là 3 thành viên và không hạn chế số lượng (có thể là cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông).

     Vốn điều lệ mà công ty cổ phần đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, ghi trong điều lệ công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần.

     Công ty cổ phần có thể huy động vốn một cách linh hoạt thông qua nhiều hình thức từ cách khoản vay từ các tổ chức, cá nhân, hoặc thông qua cách thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu.

     Cổ đông trong công ty cổ phần  là người nắm giữ cổ phần và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ công ty trong phạm vi số vốn đã góp.

2. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần:

     Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc (Tổng giám đốc); đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

2.1. Đại hội đồng cổ đông:

       ✔ Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (bao gồm cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết), là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Quyết định thay đổi điều lệ công ty.

           ➤  Thực hiện thông qua định hướng phát triển công ty.

           ➤  Quyết đinh loại cổ phần, số cổ phần công ty.

           ➤  Thực hiện bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

           ➤  Xem xét và thông qua báo cáo tài chính hằng năm.

           ➤  Xem xét xử lý vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

           ➤  Cơ quan quyết định việc tổ chức lại, giải thể công ty.

2.2. Hội đồng quản trị:

       ✔ Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty cổ phần, có toàn quyền nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

       ✔ Hội đồng quản trị có không ít hơn ba thành viên, không quá mười một thành viên, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Quyết định chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn, kế hoặc kinh doanh hằng năm.

           ➤  Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán lên Đại hội đồng cổ đông.

           ➤  Quyết định hình thức huy động vốn, quyết định giá bán cổ phần, trái phiếu của công ty.

           ➤  Quyết định mua lại cổ phần.

           ➤  Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư.

           ➤  Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ.

           ➤  Thông qua hợp đồng mua bán, vay hợp đồng khác trong phạm vi quy định.

           ➤  Bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc, quyết định tiền lương, cử người đại diện.

           ➤  Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác.

           ➤  Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý, thanh lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác.

           ➤  Chuẩn bị duyệt chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông, thực hiện triệu tập họp. Thực hiện lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.

           ➤  Kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông về tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty.

2.3. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc:

       ✔ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

       ✔ Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định.

           ➤  Thông báo cho công ty những vấn đề được yêu cầu.

           ➤  Tuyệt đối trung thành với công ty, tất cả vì lợi ích tốt nhất của công ty.

2.4. Ban kiểm soát:

       ✔ Đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.

       ✔ Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

       ✔ Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng giám đốc khi thực hiện công việc được giao của công ty.

           ➤  Thực hiện kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực, tính nhất quán, hệ thống của hoạt động điều hành, công tác lập báo cáp tài chính.

           ➤  Thực hiện thẩm định tính đầy đủ hợp pháp báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

           ➤  Kiểm tra, rà soát và đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực của kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro, cảnh báo sớm của công ty.

           ➤  Kiến nghị lên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về biện pháp để cải tiến cơ cấu tổ chức của công ty.

           ➤  Thực hiện kiểm tra, giám sát phát hiện có sai phạm thực hiện thông báo cho Hội đồng quản trị, yêu cầu chấm dứt hành vi, đưa ra giải pháp khắc phục.

           ➤  Thực hiện tham dự, thảo luận tại các cuộc họp của công ty.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần mới nhất năm 2022

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Dịch vụ thành lập công ty

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

TASCO – ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO     

                 TASCO - TRAO NIỀM TIN - NHẬN GIÁ TRỊ


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng