Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì? Các lưu ý về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH hai thành viên trở lên. Bài viết này của TASCO sẽ giúp quý khách hàng nắm rõ các thông tin về cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

1. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH 2 thành viên trở lên là gì?

     Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổng hợp các bộ phận, các đơn vị và cá nhân khác nhau, có mối liên hệ  phụ thuộc để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Để điều hành công ty có hiệu quả phải nắm rõ về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

     Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng thành viên từ hai cho đến 50 người. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty. 

     Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên không được phát hành cổ phiếu.

2. Các chức vụ trong sơ đồ quản lý:

2.1. Hội đồng thành viên:

       ✔ Hội đồng thành viên là cơ quan cao nhất, bao gồm tất cả các thành viên của công ty. Là cơ quan không hoạt động thường xuyên và chỉ tồn tại trong thời gian họp. Mỗi năm ít nhất họp một lần, số lần họp định kỳ do Điều lệ công ty quy định.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên

           ➤  Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty

           ➤  Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty

           ➤  Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện 

           ➤  Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty 

           ➤  Quyết định tổ chức lại công ty 

           ➤  Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty 

           ➤  Quyết định các vấn đề quan trọng trong công ty: về chiến lược kinh doanh; tăng giảm vốn điều lệ; dự án đầu tư; thông qua báo cáo tài chính hàng năm;…

           ➤  Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ công ty.

2.2. Chủ tịch hội đồng thành viên:

       ✔ Do Hội đồng thành viên bầu, có thể kiêm giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

       ✔ Chủ tịch Hội đồng thành viên có các quyền và nghĩa vụ như: Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến của thành viên; Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên; 

           ➤  Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên;

           ➤  Lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng thành viên; 

           ➤  Thay mặt Hội đồng thành viên ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên.

2.3. Giám đốc, tổng giám đốc:

       ✔ Là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty,  chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, do hội đồng thành viên bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước hội đồng thành viên về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc (tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên là đại diện theo pháp luật của công ty.

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

           ➤  Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

           ➤  Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

           ➤  Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty…

2.4. Ban kiểm soát:

       ✔ Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên phải thành lập Ban kiểm soát. Trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty. 

       ✔ Quyền và nghĩa vụ:

           ➤  Giám sát các hoạt động kinh doanh, hệ thống tài chính và việc thực hiện quy chế trong công ty

           ➤  Tham gia cuộc họp của Hội đồng thành viên,  tham vấn về kế hoạch phát triển cũng như các quyết định quản lý điều hành công ty.

           ➤  Yêu cầu những người quản lý trong công ty cung cấp thông tin khi phát hiện sai phạm.

           ➤  Báo cáo với Hội đồng thành viên, các thành viên khác của Ban kiểm soát và cá nhân có liên quan khi phát hiện người quản lí có hành vi vi phạm pháp luật, quy chế của công ty.

           ➤  Các quyền khác theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của công ty

2.5. Người đại diện theo pháp luật:

       ✔ Người đại diện theo pháp luật có thể là một người hoặc nhiều người. Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH hai thành viên thường là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Người đại diện theo pháp luật cụ thể của Công ty TNHH hai thành viên trở lên được ghi nhận trong Điều lệ công ty. 

       ✔ Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH hai thành viên nếu chỉ có hai thành viên thì trong trường hợp người đại diện theo pháp luật bị tạm giam, kết án tù, trốn khỏi nơi cư trú …thì thành viên còn lại đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi bầu mới.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên mới nhất năm 2022

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                 Dịch vụ thành lập công ty

                 Dịch vụ đại lý thuế

                 Dịch vụ kế toán trọn gói

                 Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                 Dịch vụ lập báo cáo tài chính

TASCO – ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo)

Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO     

                 TASCO - TRAO NIỀM TIN - NHẬN GIÁ TRỊ


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng