Tổng hợp chính sách thuế và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp năm 2022

Nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành một loạt các chính sách gia hạn về thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp.

 

>> Cập nhật đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 theo Nghị định Chính phủ.

>> Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuế đất năm 2022.

Tổng hợp chính sách thuế, hỗ trợ lãi suất doanh nghiệp năm 2022 (Hình minh họa 1.1)

 

1. Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo Nghị định 32/2022/NĐ-CP về việc gia hạn thời gian nộp thuế đối với thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 của năm 2022 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20/11/2022, cụ thể như sau:

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 9 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

2. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng năm 2022 (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu).

Theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/10/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/11/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2022 chậm nhất là ngày 20/12/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng I năm 2022 chậm nhất là ngày 30/10/2022.

- Thời gian gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng II năm 2022 chậm nhất là ngày 31/12/2022.

3. Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 03 tháng kể từ ngày kết thức thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

4. Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tại Nghị định 34/2022/NĐ-CP, Chính phủ ban hành cho phép gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022.

5. Gia hạn nộp tiền thuê đất.

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2022 của doanh nghiệp,  tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/05/2022 đến ngày 30/11/2022.

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 3 Nghị định 34/2022/NĐ-CP.

6. Hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Tại Nghị định 36/2022/NĐ-CP quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội như sau:

- Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thức thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 10 Nghị định 36/2022/NĐ-CP tùy theo thời điểm nào đến trước.

- Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

- Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

- Điều kiện được hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước:

(1) Các khoản vay đáp ứng các điều kiện sau:

+ Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị- xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; hiệp định; hợp đồng vay lại từ nguồn vốn ODA và ưu đãi nước ngoài, thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác.

+ Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm.

+ Được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

(2) Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

7. Hỗ trợ lãi suất từ Ngân hàng Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại.

Nghị định 31/2022/NĐ-CP quy định về hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại ngân hàng thương mại như sau:

-  Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày được giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được thông báo nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

- Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian trên.

- Điều kiện để được hỗ trợ lãi suất:

(1) Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật hiện hành về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

(2) Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục đích theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 31/2022/NĐ-CP và chưa được hỗ trợ lãi suất từ ngân hàng nhà nước theo các chính sách khác.

(3) Khoản vay không được hỗ trợ lãi suất trong các trường hợp sau:

Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

+ Khoản vay được gia hạn nợ không được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia hạn nợ.

=>>> Đăng ký đặt câu hỏi ngay: Tuyển sinh

Khám phá dịch vụ liên quan:

>> Dịch vụ khai báo thuế.

>> Dịch vụ kế toán thuế.

>> Dịch vụ đại lý thuế.

>> Dịch vụ quyết toán thuế.

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

TASCO – ĐẠI LÝ THUẾ CHỊU TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT MỌI DỊCH VỤ

Hotline: 0854862446 - 0975480868 (zalo-tư vấn miễn phí 24/7)

Website: https://dailythuetasco.com hoặc https://dichvutuvandoanhnghiep.vn

Email: lienhe.dailythuetasco@gmail.com

Địa chỉ: 103/15 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Fanpage: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO   

 

 TASCO - TRAO NIỀM TIN - NHẬN GIÁ TRỊ


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng