10 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1/7/2024 theo lương cơ sở mới

Bộ Chính trị đã có Kết luận về cải cách tiền lương, trong đó thực hiện tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng kể từ ngày 01/7/2024. Theo đó, 10 khoản trợ cấp BHXH sẽ tăng mạnh.

 

Tăng lương cơ sở lên 2,34 triệu đồng từ 01/7/2024

Ngày 21/6/2024, Ban chấp hành Trung ương ban hành Kết luận 83-KL/TW về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 01/7/2024.

Theo đó, việc triển khai thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập nên cần rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo, toàn diện; đồng thời, phải sửa đổi, bổ sung rất nhiều các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để trình Trung ương xem xét, điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 27-NQ/TW cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Từ tình hình trên và căn cứ Nghị quyết 27-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương khu vực công theo lộ trình, từng bước, hợp lý, thận trọng, khả thi.

Trong đó, sẽ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng (tăng 30%) kể từ ngày 01/7/2024.

10 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1/7/2024 theo lương cơ sở mới

10 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1/7/2024 theo lương cơ sở mới

Theo đó, từ 01/7/2024, khi lương cơ sở tăng sẽ kéo theo nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội có công thức tính dựa trên lương cơ sở cũng tăng theo. Cụ thể: 

(1) Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau

Khoản 1 Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ này bao gồm cả ngày lễ, Tết và nghỉ hàng tuần.

Người lao động khi nghỉ dưỡng sức không được doanh nghiệp trả nhưng sẽ được cơ quan BHXH thanh toán tiền chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội.

 

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

 

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau năm 2024 như như sau:

Trước 1/7/2024

Từ 1/7/2024

540.000 đồng/ngày

702.000 đồng/ngày

 

(2) Trợ cấp 1 lần khi sinh con 

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Trợ cấp một lần khi sinh con được tính với công thức:

 

Trợ cấp 1 lần/con = 2 x Mức lương cơ sở

(Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)

Như vậy, trợ cấp một lần khi sinh con năm 2024 như sau:

Trước 1/7/2024

Từ 1/7/2024

3.600.000 đồng/con

4.680.000 đồng/con

 

3) Tăng mức dưỡng sức sau thai sản

Theo khoản 3 Điều 41 Luật BHXH năm 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản được tính theo công thức sau:

Mức trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng thì tiền trợ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đâu cũng tăng từ 540.000 đồng/ngày lên thành 702.000 đồng/ngày.

 

(4) Tăng mức trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì được nhận trợ cấp 1 lần.

Một phần của khoản trợ cấp này sẽ được tính theo mức độ suy giảm khả năng lao động và mức lương cơ sở tại thời điểm chi trả. Cụ thể:

Trợ cấp = 5 x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động - 5) x 0,5 x Mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở được tăng, mức trợ cấp 1 lần tính theo mức độ suy giảm lao động cũng sẽ tăng theo.

- Suy giảm 5% khả năng lao động: Trợ cấp tăng từ 09 triệu đồng lên 11,7 triệu đồng.

- Sau đó cứ suy giảm thêm 1%: Hưởng thêm 1,17 triệu đồng (hiện nay là 900.000 đồng).

 

(5) Tăng trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động,  bệnh nghề nghiệp thì được nhận trợ cấp hằng tháng.

Một phần của khoản trợ cấp này sẽ được tính theo mức độ suy giảm khả năng lao động và mức lương cơ sở tại thời điểm chi trả. Cụ thể:

Trợ cấp/tháng = 30% x Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động - 31) x 2% x Mức lương cơ sở

Khi tăng lương cơ sở, mức trợ cấp hằng tháng tính theo mức độ suy giảm lao động cũng sẽ tăng theo.

- Suy giảm 31% khả năng lao động: Trợ cấp tăng 540.000 đồng/tháng lên thành 702.000 đồng/tháng.

- Sau đó cứ suy giảm thêm 1%: Hưởng thêm 46.800 đồng/tháng (hiện nay là 36.000 đồng).

 

(6) Tăng trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 52 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sẽ được trợ cấp phục vụ hằng tháng nếu có thêm một trong các điều kiện sau:

- Bị liệt cột sống

- Mù hai mắt.

- Cụt, liệt hai chi.

- Bị bệnh tâm thần.

Trợ cấp phục vụ/tháng = Mức lương cơ sở

Khi tăng lương cơ sở tăng, mức trợ cấp phục vụ tăng theo từ 1,8 triệu đồng/tháng lên thành 2,34 triệu đồng/tháng.

(7) Tăng trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Căn cứ Điều 53 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì thân nhân sẽ được thanh toán trợ cấp 1 lần:

Trợ cấp 1 lần = 36 x Mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp này cũng tăng từ 64,8 triệu đồng lên 84,24 triệu đồng.

(8) Tăng mức dưỡng sức sau điều trị

Căn cứ Điều 54 Luật An toàn, vệ sinh lao động, người lao động quay trở lại làm việc sau khi điều trị ổn định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh tật do bệnh nghề nghiệp mà trong thời gian 30 ngày đầu mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Mức trợ cấp dưỡng sức sau điều trị/ngày = 30% x Mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng thì trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật tăng từ 540.000 đồng/ngày lên 702.000 đồng/ngày.

(9) Tăng mức trợ cấp mai táng

Theo Điều 66 Luật BHXH năm 2014, người lao động sau đây chết thì thân nhân sẽ được trợ cấp mai táng:

- Người đang tham gia BHXH.

- Người đang bảo lưu quá trình đóng BHXH.

- Người đang hưởng lương hưu.

- Người đang hưởng trợ cấp cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

- Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trợ cấp mai táng = 10 x Mức lương cơ sở

Khi lương cơ sở tăng, khoản tiền trợ cấp mai táng cũng tăng từ 18 triệu đồng lên 23,4 triệu đồng.

(10) Tăng mức trợ cấp tuất hằng tháng

Căn cứ Điều 68 Luật BHXH năm 2014, mức trợ cấp tuất hằng tháng chi trả cho thân nhân người lao động như sau:

 

Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng

Trường hợp còn lại

Trợ cấp tuất hằng tháng = 70% x Mức lương cơ sở

Trợ cấp tuất hằng tháng = 50% x Mức lương cơ sở

 

Tới đây, khi lương cơ sở tăng, mức trợ cấp tuất hằng tháng cũng tăng. Cụ thể:

- Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng: Trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 1,26 triệu đồng/tháng lên thành 1,638 triệu đồng/tháng.

- Trường hợp còn lại: Trợ cấp tuất hằng tháng tăng từ 900.000 đồng/tháng lên thành 1,17 triệu đồng/tháng.

Trên đây là bài viết 10 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 1/7/2024 theo lương cơ sở mới hy vọng bài viết trên sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.xem thêm:
>> 
2 thay đổi lớn trong chính sách tiền lương của doanh nghiệp

>> Từ 01/07/2024 sẽ tăng gần 40% mức chuẩn trợ giúp xã hội

>> Tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến hết năm 2024

>> Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024


🔥☎🔥Hãy liên hệ với TASCO qua hotline tư vấn miễn phí của TASCO: 0975480868 hoặc qua ZALO 0705955325 ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí và nhận báo giá dịch vụ!

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gìĐại lý thuế TASCO tự hào là một tổ chức được sáng lập và dẫn dắt bởi những CEO có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán - Thuế - Tài chính tại các công ty đa quốc gia cùng với đội ngũ chuyên viên có trình độ chuyên môn cao, luôn cập nhật kiến thức thường xuyên và làm việc với phương châm "TẬN TÂM - TRÁCH NHIỆM - CHUYÊN NGHIỆP" đảm bảo cung cấp cho quý doanh nhân các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế uy tín và chuyên nghiệp nhất. Bên cạnh đó, TASCO luôn đặt lợi ích của quý doanh nhân lên trên hết. Hơn ai hết, TASCO thấu hiểu khách hàng khi mới ra kinh doanh phải đầu tư khá nhiều chi phí. Vì vậy TASCO luôn hỗ trợ khách hàng giảm tối đa chi phí để vận hành doanh nghiệp bền vững.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì

⇒ Đăng ký tại đây để được TASCO tư vấn sớm nhất hoặc liên hệ hotline: 0975480868 (Zalo)

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì

Quý doanh nhân có thể tham khảo thêm một số dịch vụ khác mà TASCO cung cấp:

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ đại lý thuế

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ kế toán trọn gói

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ lập báo cáo tài chính

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Dịch vụ hoá đơn điện tử

Những thắc mắc khách hàng thường gặp

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2023

                Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt là gì Các khoản phụ cấp, trợ cấp không tính vào thuế thu nhập cá nhân năm 2023

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ TASCO

Trụ sở: 39 đường N8 Jamona City Đào Trí Q7 Hồ Chí Minh.
Chi nhánh 1: 17 Huỳnh Thúc Kháng, P. Hàm Tiến, Tp Phan Thiết, Bình Thuận.

Hotline: 0975.48.08.68 (Zalo) – 085.486.2446

Email: lienhe@dailythuetasco.com

Website: https://dailythuetasco.com/

Facebook: https://www.facebook.com/DAILYTHUETASCO

Zalo OA: https://zalo.me/61953192489762962

Google Maps: https://g.page/r/CYHyfLDA7EPJEBA

Instagram: https://www.instagram.com/tv/CjA36vio0ol/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Cộng đồng Zalo: https://zalo


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng